Algemene voorwaarden

 • Ieder zal geheel op eigen risico de lessen en activiteiten van Danscentrum de Bruijn-Bonel volgen. 
 • Het danscentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende enig letsel (schade) ten gevolge van een ongeval voor genoemde lessen en activiteiten. 
 • Er kunnen nimmer rechten worden ontleend aan acties of speciale aanbiedingen.
 • Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van contributie of andere bedragen.
 • Het danscentrum hoeft geen compensatie te verlenen bij het niet doorgaan van de danslessen om welke reden dan ook.
 • De danscursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende betalende deelnemers. Ingeschreven deelnemers zullen telefonisch of per mail gecontacteerd worden mocht een cursus onverhoopt niet doorgaan. 
 • Afwezigheid van de deelnemer ontheft de deelnemer niet van verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschap. Ook geen vermindering daarvan.
 • Danscentrum de Bruijn-Bonel behoudt zich het recht voor prijzen en alg. voorwaarden te wijzigen.
 • Het danscentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging en diefstal van goederen door derden.
 • Men verbindt zich voor het minimaal  afgenomen perioden aangegeven bij de inschrijving.
 • De contributie wordt betaald voorafgaand aan de cursus voor een bepaalde periode. De maandelijkse contributie wordt aan het begin van iedere maand via automatische incasso geïncasseerd. Het opzegtermijn gaat in op de 1e van de maand en bedraagt 4 weken. Voorbeeld: als u op 15 februari opzegt wordt uw abonnement per 1 april stopgezet.
 • Betalingen worden nimmer geretourneerd, zijn persoonsgebonden/niet overdraagbaar en hebben slechts betrekking op de periode waarvoor is ingeschreven, tenzij er van tevoren hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt. 
 • Bij tussentijdse beëindiging, om welke reden dan ook, is het totaalbedrag van het aantal perioden opgegeven bij de inschrijving verschuldigd. Alleen in geval van ernstige blessure of ziekenhuisopname kunnen betalingen 2 maanden worden stopgezet. De lopende maand dient echter wel betaald te worden.
 • Bij achterstallige betaling zijn wij gerechtigd € 2,50 administratiekosten in rekening te brengen.
 • Bij het staken van betalingen is het totale verschuldigde bedrag direct opvorderbaar en stelt hij/zij zich persoonlijk aansprakelijk voor alle administratieve en/of gerechtelijke invorderingskosten.
 • In geen geval is het danscentrum verantwoordelijk voor het verzorgen van danspartners, ook niet tijdens de inschrijvingsduur.

Opzeggen:

Opzeggen dient uitsluitend schriftelijk of per mail te gebeuren. 
U ontvangt per mail een bevestiging van uitschrijving. U kunt gedurende de maand na uitschrijving gebruik maken van de lessen.

Vermeld in de brief of email:

Volledige naam:
Adres en telefoonnummer:
De lesdag en lestijd:
Uw email adres:
De gewenste opzegdatum: (rekening houdend met het opzegtermijn)
Handtekening van ouders in geval van minderjarige:

Danscentrum de Bruijn-Bonel
De Jagerstraat 2
1823 CV Alkmaar 
Tel nr: 0725201515
info@debruijn-bonel.nl
www.debruijn-bonel.nl

Bij niet-tijdige of onjuiste opzegging wordt het abonnement stilzwijgend automatisch verlengd.

Het danscentrum zal ten aanzien van het bovenstaande de redelijkheid en billijkheid in acht nemen.